گرمایش 2 درجه‌ای جهانی خشکسالی سراسری زمین را به دنبال خواهد داشت

گرمایش 2 درجه‌ای جهانی خشکسالی سراسری زمین را به دنبال خواهد داشت با افزایش فقط دو درجه سانتی‌گراد گرمای جھانی، یک چھارم کره زمین تبدیل به بیابان می‌شود.

گرمایش 2 درجه‌ای جهانی خشکسالی سراسری زمین را به دنبال خواهد داشت با افزایش فقط دو درجه سانتی‌گراد گرمای جھانی، یک چھارم کره زمین تبدیل به بیابان می‌شود.

info@honareshargh.com 6619494 - 0253